English | BCMS | Български | македонски | Română | Shqip | Slovenščina

Regionalni pristup smanjenju zaliha naoružanja

Vlada SAD-a je 6. i 7. maja 2009. godine organizovala radionicu u Zagrebu u Hrvatskoj gde je predstavila Regionalni pristup smanjenju rezervi naoružanja (RASR) u jugoistočnoj Evropi. Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava odbrane i generalštaba Albanije, Bosne, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije, zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane Vlade SAD i predstavnici NATO-a, NAMSA-e, OEBS-a i UNDP-a. Radionicama su prisustvovali i predstavnici organizacije EOD Solutions, Međunarodnog fonda za razminiranje i pomoć žrtvama mina, Centra za informacije o aktivnostima razminiranja, Regionalnog centra za saradnju u oblasti bezbednosti, godišnjaka „Small Arms Survey“ i Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi (SEESAC). Predstavnici Kosova i Makedonije su takođe dobili poziv da prisustvuju prvoj RASR radionici koji su odbili, ali mogu da prisustvuju budućim sastancima. Učesnici su identifikovali pet prioritetnih pitanja u okviru kojih RASR može da poboljša koordinaciju aktera koji se bave smanjenjem konvencionalnog naoružanja:
Ova pitanja su osnova za buduće sastanke u vezi sa inicijativom RASR. Učesnici su se jednoglasno složili da bi želeli da prisustvuju još jednoj RASR radionici na jesen.

1. Nacionalna i regionalna politika

Učesnici su identifikovali nekoliko pitanja u vezi sa nacionalnom i regionalnom politikom i programima koja predstavljaju prepreku za regionalni pristup smanjenju rezervi naoružanja. U njih spadaju nedostatak razumevanja i podrške od strane kreatora nacionalne politike, posebno u okviru zakonodavnih tela, međusobne razlike i kontradiktornost nacionalnih zakona, politika i uredbi, kao i nedovoljna koordinacija donatora, što dovodi do neusaglašenosti i preklapanja u okviru bilateralnih i multilateralnih projekata. Faktori koji dodatno komplikuju primenu regionalnog pristupa su nizak nivo poverenja između vlada, nizak nivo predanosti političkih vođa i kratkoročni ciljevi.
Da bi se ovi problemi rešili u kratkom roku, učesnici su se složili da uništenje konvencionalnog naoružanja treba da bude redovna stavka dnevnog reda visokih konferencija ministara odbrane i načelnika generalštabova u regionu.

2. Infrastruktura

Infrastruktura je još jedno sredstvo kojim se olakšava regionalni pristup. Učesnici su preporučili izgradnju i/ili unapređenje kapaciteta, izbor kapaciteta koji mogu da posluže kao regionalni centri za uništenje, poboljšanje održavanja objekata i kadrovskog sistema i sprovođenje dodatnih aktivnosti za smanjenje zaliha naoružanja. Prepreke za sprovođenje takvih aktivnosti su pretežno finansijske – vlade u regionu nemaju sredstava za velike infrastrukturne projekte i uplašeni su od same veličine izazova. Takođe ne postoje potpune informacije o količini i sadržaju zaliha naoružanja u pojedinačnim državama u regionu. Regionalni centri za uništenje nailaze na dodatne zakonske prepreke koje sprečavaju transport naoružanja i municije preko državnih granica.
U cilju uvođenja aktivnosti poboljšanja infrastrukture, učesnici su preporučili da se uradi istraživanje kako bi se utvrdilo kako, gde i koliko sredstva mogu da se uštede zajedničkim naporima. Takođe je dat predlog da se uradi studija za procenu nacionalnih kapaciteta u regionu i načina na koji oni mogu da se konsoliduju i postanu ekonomičniji (npr, takva procena već postoji za Bosnu). Vlade u regionu mogu da daju prednost popularnim projektima za brzo postizanje rezultata, kao što je sam čin uništenja ili poboljšanje bezbednosti rezervi naoružanja, kako bi se stvorili elan i politička dobra volja za dodatne napore u smanjenju zaliha naoružanja.

3. Obuka, obrazovanje i izgradnja kapaciteta

Obuka, obrazovanje i izgradnja kapaciteta su druga važna sredstva za podsticanje regionalnog pristupa smanjenju zaliha naoružanja. Osim što će unaprediti domaću i regionalnu tehničku stručnost, podstaći veće razumevanje i podršku kreatora politike i omogućiti bolji pristup nacionalnim i regionalnim resursima, zajednička obuka će doprineti izgradnji poverenja među vojskama i ministarstvima odbrane u regionu. Glavne prepreke za izgradnju regionalnih kapaciteta predstavljaju neznanje i nedostatak regionalne koordinacije.
Najpre svi dokumenti u vezi sa primerima najbolje prakse i uputstva treba da budu prevedeni na regionalne jezike kako bi se omogućio bolji pristup informacijama. Utvrđivanjem centralnog skladišta za dokumenta u vezi sa primerima najbolje prakse, naučenim lekcijama i sličnim temama dobio bi se forum za razmenu informacija i saradnju. Osim što bi doprineo smanjenju troškova, razvoj zajedničkog nastavnog plana obuke i kapaciteta bi predstavljao važno sredstvo za razmenu znanja i izgradnju poverenja. Utvrđivanje fizičke bezbednosti i upravljanje zalihama naoružanja i uništenje konvencionalnog naoružanja trebalo bi da budu redovne teme tehničkih konferencija stručnjaka u regionu.

4. Razmena informacija i primera najbolje prakse

Učesnici su prepoznali potrebu za razmenom informacija, transparentnošću tehničkih i političkih mehanizama i boljom regionalnom koordinacijom praksi ukoliko je to moguće. Kao kratkoročno rešenje, učesnici su predložili zajedničku studiju o nacionalnim kapacitetima i procedurama tipičnim za jugoistočnu Evropu. Radi bolje saradnje, u regionu bi trebalo formirati neformalne radne grupe na različitim nivoima u oblastima tehnike, upravljanja i politike kako bi razmenjivale prakse tipične za određenu oblast. Dugoročno gledano, utvrđena neformalna grupa vladinih eksperata bi mogla da konsoliduje te prakse i koordinira njima.

5. Standardizacija

Predstavnici regiona su prepoznali potrebu za zajedničkim standardima za klasifikaciju municije, zajedničkim sistemima za nadzor municije i nacionalnim osobama za kontakt. Nizak nivo poverenja između vlada i nedostatak koordinacije prepreke su za razmenu ovakvih informacija. Snalaženje sa protivrečnim domaćim zakonima i uredbama biće dodatna teškoća. Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi (SEESAC) održava bazu podataka nacionalnih osoba za kontakt u oblasti politike i programa u vezi sa malokalibarskim naoružanjem. Radi bolje kratkoročne saradnje, vlade i SEESAC treba zajedno da održavaju ažurne baze podataka.
Srednjeročno gledano, bilo bi korisno sprovesti sveobuhvatnu studiju o tome koje komponente nacionalnih zalihi naoružanja treba da budu klasifikovane prema standardima Ujedinjenih nacija. Dugoročno gledano, u regionu bi mogla da se utvrdi neformalna grupa vladinih eksperata za konsolidovanje praksi i njihovu koordinaciju.

Spisak aktivnosti


Nacionalna i regionalna politika
 • Utvrđivanje pitanja uništenja konvencionalnog naoružanja kao redovne stavke dnevnog reda visokih konferencija ministara odbrane i načelnika generalštabova u regionu, kao što je Jadranska povelja.
 • Ponovno osnaživanje Plana za regionalnu implementaciju u jugoistočnoj Evropi.
 • Organizacija regionalnog samita u vezi sa ovim pitanjem.

Infrastruktura
 • Izgradnja i/ili unapređenje kapaciteta.
 • Identifikovanje kapaciteta koji mogu da posluže kao regionalni centri.
 • Poboljšanje održavanja objekata i kadrovskog sistema.
 • Sprovođenje dodatnih aktivnosti za smanjenje zaliha naoružanja, posebno popularnih aktivnosti koje će stvoriti političku volju i elan za dalje uništenje konvencionalnog naoružanja i fizičku bezbednost i upravljanje zalihama.
 • Izvođenje studije kojom bi se utvrdilo kako, gde i koliko sredstva mogu da se uštede zajedničkim naporima..
 • Izrada studije o nacionalnim kapacitetima i procedurama tipičnim za region i o načinu na koji oni mogu da se konsoliduju i postanu ekonomičniji.

Razmena informacija i primera najbolje prakse
 • Prevod svih dokumenata u vezi sa primerima najbolje prakse i uputstava na regionalne jezike.
 • Utvrđivanje centralnog skladišta za dokumenta u vezi sa primerima najbolje prakse, naučenim lekcijama i sličnim temama.
 • Utvrđivanje neformalne grupe vladinih eksperata.
 • Saradnja sa organizacijom SEESAC na održavanju ažurne baze podataka nacionalnih osoba za kontakt.

Obuka, obrazovanje i izgradnja kapaciteta
 • Razvoj zajedničkog nastavnog plana obuke i kapaciteta.
 • Uključivanje fizičke bezbednosti i upravljanja zalihama, kao i uništenja konvencionalnog naoružanja u teme tehničkih konferencija.
 • Utvrđivanje neformalnih radnih grupa u oblastima tehnike, upravljanja i politike.
 • Obrazovanje kreatora zakona i kreatora politika o opasnostima.

Standardizacija
 • Sprovođenje sveobuhvatne studije o tome koje komponente nacionalnih zaliha naoružanja treba da budu klasifikovane prema standardima Ujedinjenih nacija.